+31(0)114-851 766
Verkoop@renovatiewanden.eu

Certificaten

Certificaten

CE-MARKERING
CE-markering is voorgeschreven voor producten, die in een Europese norm worden gedefinieerd. Volgens de bouwproductenvoorschriften staat de markering voor een prestatieverklaring, die de fabrikant / leverancier ongevraagd moet leveren. De gegevens op de CE-markering kunnen naar verschillende procedures worden aangegeven. Ze stellen alleen vast welke gegevens moeten worden verstrekt. Er wordt geen minimumniveau vastgelegd, daardoor is de CE-markering geen kwaliteitskeurmerk en vindt ook geen controle (door derden) plaats.
ISO 9001
SO 9001 is de kwaliteitsmanagement-certificering voor een firma die bevestigt, dat de firma een gestructureerde organisatie heeft opgebouwd, waarin alle belangrijke processen of arbeidsstappen zijn beschreven met als doel een gelijkblijvende kwaliteit voor haar producten te garanderen ten bate van een hoge klanttevredenheid.ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:
» zeg wat je doet
» doe wat je zegt
» bewijs het
FM-CERTIFICATEN
FM – certificaten vertegenwoordigen interne vrijgave van de Amerikaanse verzekeringsmaatschappij “FM Global“, die daarmee wil waarborgen, dat het verzekeringsrisico bij het aanhouden van haar richtlijnen wordt geminimaliseerd. De certificaten worden na diverse productkeuringen verstrekt door de dochtermaatschappij „FM Approvals“. FM approvals heeft voor deze keuringen een eigen reglement opgesteld, waarin de verschillende productspecifieke keuringen worden beschreven.
FIRETEC
Firetec-producten beschikken over betere eigenschappen met het oog op bouwmateriaalclassificatie en/of brandweerstand.
Bij deze sandwichelementen wordt een ten opzichte van de standaard sandwichelementen gemodificeerd kernmateriaal gebruikt, dat hogere kosten met zich meebrengt en dus de hogere prijs van de Firetec-elementen rechtvaardigt.
BOUWKUNDIGE KEURING
Met een bouwkundige keuring kunt u kiezen uit diverse bouwkundige keuringen.
Denk hierbij aan een bouwkeuring, een elementeninspectie of nieuwbouwkeuringen.
Deze inspecteurs inspecteren uw pand, waardoor u zeker bent van uw zaak.
Deze bouwkundige keuringen worden geaccepteerd en erkend door alle financiële instanties en geldverstrekkers.
PIDPA
Europa wil de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater duurzaam verbeteren.
Dit vraagt heel wat inspanningen op het vlak van afvalwaterinzameling, -transport en -zuivering.

Niet alleen het openbaar rioleringsstelsel speelt hierin een belangrijke rol, maar ook de kwaliteit van de privéwaterafvoer.
Zo is onder meer de manier waarop deze is aangesloten op het openbaar rioleringsnet (of op een gracht) van belang. Ook de hoeveelheid en de kwaliteit van het water dat wordt afgevoerd, speelt hierin een rol.

VINÇOTTE
Elektriciteit is zo’n voor de hand liggende energiebron dat we er nauwelijks nog iets van merken.
Tot op het moment dat het licht uitgaat… Vinçotte inspecteert en controleert alles wat met elektriciteit te maken heeft: van de elektriciteitsproductie (waterkrachtcentrales, kerncentrales, windmolenparken, warmtekrachtkoppelingsinstallaties) over het net en de substations tot machines in ondernemingen en de verdeelkast in uw woning.

Met meer dan 200 specialisten wordt er iedere dag gewerkt aan een onafhankelijke en objectieve beoordeling van de veiligheidsaspecten van elektrische installaties, machines, toestellen en bedrading.

STEK
STEK staat voor Stichting Emissiepreventie Koudetechniek.
Het STEK-bedrijfscertificaat is de basis voor alle koeltechnische werkzaamheden.
Aan de basis ligt altijd verplicht de STEK-Algemene eisen. Deze eisen hebben betrekking op kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid.
Deze eisen kunnen ook (gedeeltelijk) worden aangetoond met andere erkende kwaliteitscertificeringen zoals ISO 9001 (kwaliteit) of ISO 14001 (duurzaamheid) en een VCA bedrijfscertificaat (veiligheid). Belangrijk hierbij is wel dat de scope van deze certificaten ook de koude-installatietechnische werkzaamheden omvat.