+31(0)114-851 766
Verkoop@renovatiewanden.eu

Bouwbesluit & NEN

Bouwbesluit & NEN

Het bouwbesluit behelst de “vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu (Bouwbesluit )”.

Het bouwbesluit omschrijft ondermeer de navolgende zaken met betrekking tot de brandveiligheidseisen:

 • brandcompartiment: gedeelte van een of meer gebouwen bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van brand
 • brand- en rookvrije vluchtroute: van brand gevrijwaarde rookvrije vluchtroute die uitsluitend door verkeersruimten voert
 • rookcompartiment: gedeelte van een of meer gebouwen bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van rook;
 • rookvrije vluchtroute: van rook gevrijwaarde route die begint bij een toegang van een rookcompartiment of een subbrandcompartiment, uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift;
 • veiligheidstrappenhuis: trappenhuis waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert, en dat in de vluchtrichting uitsluitend kan worden bereikt vanuit een niet-besloten ruimte;
 • vluchttrappenhuis: trappenhuis waardoor een rookvrije vluchtroute voert;
 • weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO): weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag als bedoeld in NEN 6068;
 • weerstand tegen rookdoorgang: weerstand tegen rookdoorgang als bedoeld in NEN 6075

Het bouwbesluit verwijst dus naar diverse normen, met name hierboven genoemd is de NEN 6068.

Samenvatting NEN 6068: Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten:

Het normblad geeft de rekenmethode voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten. Voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag zijn de brandwerendheden met betrekking tot de scheidende functie, bepaald volgens NEN 6069, NEN 6071, NEN 6073, NEN 6076 respectievelijk NEN 6077, van de constructie-onderdelen die deel uitmaken van de scheidingsconstructie tussen de te beschouwen ruimten, van belang.

In de bij het normblad behorende NPR 6091 zijn ten aanzien van het element weerstand tegen brandoverslag tabellen opgenomen waarin “veilige” afstanden zijn aangegeven die tussen openingen van te beschouwen ruimten respectievelijk gebouwen in acht moeten zijn genomen bij eisen ter grootte van 30 respectievelijk 60 minuten.

Weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag (WBDBO):

 • Branddoorslag is de branduitbreiding naar een andere ruimte binnen het gebouw, niet via de buitenlucht.
 • Brandoverslag is de branduitbreiding naar een andere ruimte, wel via de buitenlucht.
 • De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen twee ruimten is de kortste tijd die een brand nodig heeft voor uitbreiding van de ene naar de andere ruimte of andersom.

Samenvatting NEN 6069: Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen:

Het bouwbesluit verwijst naar NEN 6068 (zie hierboven) die weer verwijst naar NEN 6069. In deze norm, die per 1991 is ontstaan als samenvoeging van NEN 3884 en NEN 3885, wordt de experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen met een scheidende en/of dragende functie vastgelegd. Denk hierbij aan brandwerende deuren en brandwerende afdichtingen.

De norm geeft aan hoe scheidingsconstructies getest moeten worden, en wat de criteria zijn waarop gelet moet worden.

De criteria zijn:

1. Vlamdichtheid.
a. Betrokken op de afdichting.
i.  Vlammen zijn voordurend zichtbaar gedurende 10 seconden
ii. Watten in een houder gaan gloeien of ontvlammen nadat deze op een afstand van 25 mm van het proefstukoppervlakte zijn gehouden
iii. Openingskalibers:
1. Ø 25 mm, kan zonder kracht uit te oefenen door scheuren, kieren of andere openingen worden gestoken
2. Ø 6 mm, kan bovendien over een afstand van 150 mm kunnen worden bewogen
b. Betrokken op ontvlambaarheid:
Gassen, ontstoken door een gasbrander blijven langer dan 30 seconden zelfstandig branden.

2. Thermische isolatie.
a. Betrokken op de temperatuur:
i.  Gemiddelde temperatuurstijging van de thermokoppels bedraagt meer dan 140 ºC
ii.  De maximale temperatuurstijging van de thermokoppels bedraagt meer dan 180 ºC.
b. Betrokken op de warmtestraling:
Het moment dat de maximale warmtestraling meer bedraagt dan 15 kW/m²

3. Brandwerendheid betrokken op bezwijken.
Het moment dat het proefstuk niet langer in staat is de belasting over te brengen

Samenvatting NEN 6075: Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten

Deze norm geeft de methode voor de bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten. De norm is bedoeld te worden toegepast bij het bepalen van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten in gebouwen.